Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Η οικογένεια είναι ένα σύστημα, τα μέλη του οποίου αλληλεπιδρούν καθημερινά. Αυτό σημαίνει πως οτιδήποτε συμβαίνει σε ένα μέλος επηρεάζει και τα υπόλοιπα άτομα της οικογένειας αναφορικά με την ποιότητα της επικοινωνίας, τα συναισθήματα αλλά και τις συμπεριφορές. Ακριβώς για τον λόγο αυτό είναι ωφέλιμο να υπάρχει συνεργασία και σωστή εκπαίδευση σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμβουλευτικής των γονέων.

Η συμβουλευτική γονέων αποτελεί τη συνεργασία μεταξύ των γονέων και του παιδοψυχολόγου παρέχοντας βοήθεια αναφορικά με την αναγνώριση, την αποδοχή αλλά και την αντιμετώπιση διαφόρων δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί σε διάφορους τομείς, όπως είναι η συμπεριφορά του, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του και η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Συμβάλλει επομένως στη διερεύνηση και αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών μεταξύ της οικογένειας. Γεγονός που πραγματοποιείται μέσα από τη συζήτηση, τη πληροφόρηση, την ενσυναίσθηση αλλά και τη κατανόηση.

Μέσα λοιπόν από τη διαδικασία της συμβουλευτικής οι γονείς θα μπορέσουν να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και κατευθύνσεις για την καλύτερη πλαισίωση του παιδιού τους. Επίσης, μαθαίνουν να εκπαιδεύονται προκειμένου να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις στρεσσογόνες καταστάσεις αλλά και να χρησιμοποιούν διαφοροποιημένους, λειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας.

Σημαντικό είναι και το γεγονός πως μέσα από τη συμβουλευτική, οι γονείς δουλεύουν τη δυνατότητά τους να εκφράζουν και να διαχειρίζονται δύσκολα αλλά και συνάμα συνεπή με την κατάσταση συναισθήματα προκειμένου να μπορέσουν να επιλύσουν τα καθημερινά προβλήματα αλλά και να δημιουργήσουν θετικές και ουσιαστικές οικογενειακές σχέσεις. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί πως με τη κατεύθυνση του ειδικού οι γονείς θα είναι σε θέση να θέσουν ρεαλιστικούς θεραπευτικούς στόχους μειώνοντας έτσι τη ματαίωση τους.

Συμπερασματικά, τόσο η υποστήριξη όσο και η εκπαίδευση των γονέων συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη τόσο του παιδιού όσο και ολόκληρης της οικογένειας, ενώ η εμπιστοσύνη και η σωστή συνεργασία μεταξύ των γονέων και των επαγγελματιών υγείας συμβάλλουν θετικά στην επίτευξη των στόχων.